Przejdź do treści
X

Relacje

Andrzej Marciński

Andrzej Marciński

To béł piãkny młin./To był piękny młyn.

Komentarz

Dziś duży budynek podzielony na mieszkania, dawniej - pałac - siedziba właściciela majątku, do którego należał także pobliski młyn umiejscowiony na rzece Słupi.

CSB

Béł pałac, no pałac, no to béł ten bùdink, który do ti pòrë stoji, tilkò, że òn, no, ładniej wëzdrzôł, bò béł taczi niezniszczony. Terô to tam je zniszczony. Do tegò majątku béł téż młin wòdny, który dzałôł, chòdzył, bò jô z mòjim tatą kilka razy béł w tim młinie jachóny do mieleniô zôrna na chléb. I to dzałało. To béł piãkny młin, taczi nié za wiôldżi, ale to dzałało i to bëło sprawné. […] Ten młin béł za tim bùdinkã. Tam bëło, no jakbë na ti rzece béł taczi zrobiony w tim celu, żebë tam zgromadzëc wiãcy wòdë, béł taczi stôw, nié, bò to przë kòżdich młinach taczi cos je. No i w ciągu nocë na przykład to sã napełniwało, ten stôw, nié, nabiérô wiãcy wòdë, a w ciągu dnia, té òni to spùszczëlë chùtczi, bò té to cygnãło turbinã i młin béł sprawny, bò miôł zasób energii, nié, w postaci ti wòdë. No i tak sobie lëdze kiedyś radzëlë, i bardzo dobrze sobie radzëlë. Taczi młin pòdobny béł téż w Amalce i téż tam bëło taczé gòspòdarstwò, taczi majątk, gdze jeszcze ten bùdink na przykład stoji tam. Nie wiém, czë ten młin stoji.

PL

Był pałac, no pałac, no to był ten budynek, który do tej pory stoi, tylko, że on, no, ładniej, wyglądał, bo był taki niezniszczony. Teraz to tam jest zniszczony. Do tego majątku był też młyn wodny, który działał, chodził, bo ja z moim tatą kilka razy byłem w tym młynie, pojechałem do mielenia ziarna na chleb. I to działało. To był piękny młyn, taki nie za duży, ale to działało i to było sprawne. […] Ten młyn był za tym budynkiem. Tam było, no jakby na tej rzece był zrobiony w tym celu, żeby tam zgromadzić więcej wody, był taki staw, nie, nabiera więcej wody, a w ciągu dnia, wtedy oni to puszczali szybciej, bo wtedy to ciągnęło turbinę i młyn był sprawny, bo miał zasób energii, nie, w postaci tej wody. No i tak sobie ludzie kiedyś radzili, i bardzo dobrze sobie radzili. Taki młyn podobny był też w Amalce i też tam było takie gospodarstwo, taki majątek, gdzie jeszcze ten budynek na przykład stoi tam. Nie wiem, czy ten młyn stoi.